Tervetuloa NATNET Life+ -hankkeen kotisivuille!

HANKE  ON PÄÄTTYNYT (Tiedote 7.12.2017)

HANKKEEN TOIMENPITEET KARTALLA

Hanke tarjosi uusia mahdollisuuksia metsänomistajille EU-rahoituksella. NATNET Life+ -hanke (2012-2017) paransi metsäluonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapissa. Hankkeessa suojeltiin ja hoidettiin alueen metsiä maanomistajalähtöisesti.

Lapin ELY -keskus käynnisti 1.1.2012 yhdessä eri toimijoiden kanssa viisivuotisen Life + hankkeen, jonka tavoitteena oli parantaa luonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapin alueella osana vuonna 2008 käynnistynyttä METSO - ohjelmaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus.

Kumppanit

Hankkeen toteuttajina toimivat Lapin ELY –keskus, Suomen Metsäkeskus (entinen Metsäkeskus Lappi), Luonnonvarakeskus, Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous Oyj. Lisäksi Länsi-Pohjan metsänhoitoyhdistys toimi asiantuntijaorganisaationa metsänomistajien ja hankkeen välillä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli luoda ekologisia yhteyksiä Natura 2000 alueiden ja muiden olemassa olevien luonnonsuojelualueiden välille Lounais-Lapissa. Yhteyksiä luotiin maanomistajalähtöisillä vapaaehtoisilla suojelusopimuksilla. Metsäisiä elinympäristöjä suojeltiin METSO-ohjelman avulla.

Yhtenäisempään luonnonsuojelualueverkostoon pyrittiin mm. luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä ja lisäämällä, sekä elinympäristöjen pirstaloitumista vähentämällä. Hankkeessa toteutettiin erilaisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä kuten elinympäristöjen kunnostus-, ylläpito- ja ennallistamistöitä. Hanke toteutetiin laajassa viranomaisyhteistyössä ja se kehitti yhteistyötä monipuolisesti myös muiden metsäalantoimijoiden välillä.

Toimenpiteet

Hankkeessa mm. inventoitiin hankealueen potentiaalisia Metso-kohteita, ennallistettiin soita ja metsiä sekä tarjotiin luonnonarvojen neuvontapalvelua metsänomistajille. Hankealueen metsänomistajille tarjottiin myös mahdollisuutta saada metsilleen veloituksetta luontoarvot huomioiva metsätaloussuunnitelma, ns. luonnonhoitosuunnitelma.

Suunnittelun edellytyksenä oli, että tilalta löytyy riittävästi suunnittelukriteerit täyttäviä kohteita. Suunnittelun yhteydessä selvitettiin arvokkaat elinympäristöt ja mahdolliset luonnonhoitokohteet. Luonnonhoitokohde saattoi olla esim. ennallistettava suo. Suunnitelman pohjalta metsänomistajalle voitiin tehdä tarjous METSO–kohteiden toteuttamisesta. Tällainen suunnitelma sopi hyvin sellaiselle metsänomistajalle, joka puuntuotannon ohella haluaa huolehtia metsänsä maisema-, virkistys- ja luontoarvoista.

Keskeinen osa hanketta oli yhteistyössä metsänomistajien kanssa tehtävät METSO – kohteiden vapaaehtoiset rauhoitussopimukset, joiden tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Sopimusten perusteella metsänomistajalle maksettava korvaus kattaa rauhoitusmääräyksistä aiheutuvat hakkuutulojen menetykset täysimääräisesti ja on verovapaa.Rauhoitussopimuksessa maanomistus säilyy ennallaan. METSO – kohteita voidaan toteuttaa myös vapaaehtoisten kauppojen kautta.

Seuraa NATNET -hanketta myös Facebookissa!