Tervetuloa NATNET Life+ -hankkeen kotisivuille!

HANKE  ON PÄÄTTYNYT

Linkki tiedotteeseen

HANKKEEN TOIMENPITEET KARTALLA

UUSIA JULKAISUJA

Hanke tarjoaa uusia mahdollisuuksia metsänomistajille EU-rahoituksella. NATNET Life+ -hanke (2012-2017) parantaa metsäluonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapissa. Hankkeessa suojellaan ja hoidetaan alueen metsiä maanomistajalähtöisesti.

Tutustu tarkemmin hankkeen tavoitteisiin, toimenpiteisiin, METSO-ohjelmaan sekä yhteistyötahoihin sivujen avulla. Ota yhteyttä sivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen tai yhteystietojen kautta!

Lapin ELY -keskus käynnisti 1.1.2012 yhdessä eri toimijoiden kanssa viisivuotisen Life + hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapin alueella osana vuonna 2008 käynnistynyttä METSO - ohjelmaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus. Tyypillisiä METSO – ohjelmaan soveltuvia elinympäristöjä Lounais-Lapin alueella ovat mm. lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot, metsäluhdat ja tulvametsät.

Kumppanit

Hankkeen toteuttajina toimivat Lapin ELY –keskus, Suomen Metsäkeskus (entinen Metsäkeskus Lappi), Luonnonvarakeskus, Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous Oyj. Lisäksi Länsi-Pohjan metsänhoitoyhdistys toimii asiantuntijaorganisaationa metsänomistajien ja hankkeen välillä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda ekologisia yhteyksiä Natura 2000 alueiden ja muiden olemassa olevien luonnonsuojelualueiden välille Lounais-Lapissa. Yhteyksiä luodaan maanomistajalähtöisillä vapaaehtoisilla suojelusopimuksilla. Metsäisiä elinympäristöjä suojellaan METSO-ohjelman avulla.

Yhtenäisempään luonnonsuojelualueverkostoon pyritään mm. luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä ja lisäämällä, sekä elinympäristöjen pirstaloitumista vähentämällä. Hankkeessa toteutetaan erilaisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä kuten elinympäristöjen kunnostus-, ylläpito- ja ennallistamistöitä. Hanke toteutetaan laajassa viranomaisyhteistyössä ja se kehittää yhteistyötä monipuolisesti myös muiden metsäalantoimijoiden välillä.

Toimenpiteet

Hankkeessa mm. inventoidaan hankealueen potentiaalisia Metso-kohteita, ennallistetaan soita ja metsiä sekä tarjotaan luonnonarvojen neuvontapalvelua metsänomistajille. Hankealueen metsänomistajille tarjotaan myös mahdollisuutta saada metsilleen veloituksetta luontoarvot huomioiva metsätaloussuunnitelma, ns. luonnonhoitosuunnitelma.

Suunnittelun edellytyksenä on, että tilalta löytyy riittävästi suunnittelukriteerit täyttäviä kohteita. Suunnittelun yhteydessä selvitään arvokkaat elinympäristöt ja mahdolliset luonnonhoitokohteet. Luonnonhoitokohde voi olla esim. ennallistettava suo. Suunnitelman pohjalta metsänomistajalle voidaan tehdä tarjous METSO–kohteiden toteuttamisesta. Tällainen suunnitelma sopii hyvin sellaiselle metsänomistajalle, joka puuntuotannon ohella haluaa huolehtia metsänsä maisema-, virkistys- ja luontoarvoista.

Keskeinen osa hanketta on yhteistyössä metsänomistajien kanssa tehtävät METSO – kohteiden vapaaehtoiset rauhoitussopimukset, joiden tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Sopimusten perusteella metsänomistajalle maksettava korvaus kattaa rauhoitusmääräyksistä aiheutuvat hakkuutulojen menetykset täysimääräisesti ja on verovapaa.Rauhoitussopimuksessa maanomistus säilyy ennallaan. METSO – kohteita voidaan toteuttaa myös vapaaehtoisten kauppojen kautta.

Seuraa NATNET -hanketta myös Facebookissa!