USEIN KYSYTTYÄ METSO-RAUHOITUSSOPIMUKSISTA

Mistä tietää onko omalla tilalla suojeluun kelpaavia kohteita?

Jos omistat metsiä tai ojittamattomia soita joita ei ole hakattu pitkään aikaan, alue saattaa sopia Metso-suojelukohteeksi. ELY-keskuksen asiantuntijat tekevät veloituksetta arvion kohteen suojelukelpoisuudesta.

Minkä kokoinen suojeltava alue tulee olla?

Kohteen tulisi olla pinta-alaltaan vähintään 4 hehtaaria, mutta sijainniltaan tai suojeluarvoiltaan erittäin hyvät pienemmätkin alueet voivat olla Metso-kelpoisia.

Mitä rajoituksia suojelu asettaa alueen käytölle?

Lyhyesti sanottuna alueen metsätalouskäyttö, kuten hakkuut ja maanmuokkaukset kielletään. Muuten alueen käyttö säilyy ennallaan. Tarkemmin asiasta sovitaan tapauskohtaisesti maanomistajan kanssa.

Voiko alueella metsästää?

                    Alueen metsästysoikeuksista päättää     maanomistaja, kuten tähänkin saakka.

Miten rauhoituskorvaus määritellään?

Lähtökohtana on alueen metsätalouskäytön kieltämisestä johtuvat taloudelliset menetykset. Tavallisesti korvaus perustuu pääosin kohteen puuston arvoon.

Maksetaanko rauhoituskorvaus vuosittain vai kerralla?

                      Rauhoituskorvaus maksetaan yhdessä  erässä kertakorvauksena.

Meneekö korvauksesta veroa?

                      Korvaus on verotonta tuloa.

Merkitäänkö aluetta jotenkin maastoon ja mistä muut tietävät, että alue on suojeltu?

Pääsääntöisesti aluetta ei merkitä maastoon, ellei alueeseen kohdistu liikkumista tai maihinnousua koskeva kielto tai rajoitus. Suojelualue merkitään karttaan ja siitä tulee merkintä tilan rekisteritietoihin.

Jos suojelu on pysyvä, sitooko se myös seuraavaa omistajaa?

                      Suojelupäätös sitoo myös alueen tulevia   omistajia.

 

 

Onko muita suojeluvaihtoehtoja?

Metso-ohjelmassa alue voidaan myös ostaa valtiolle tai tehdä määräaikainen rauhoitussopimus.

Tuleeko maanomistajalle suojelusta kustannuksia?

                      Maanomistajalle ei tule mitään suoranaisia kustannuksia.

Voiko aluetta myydä eteenpäin?

Kohteen voi myydä eteenpäin normaalisti, mutta tavallisesti puuston arvolla vähennettynä.

Voiko suojelua purkaa?

Luonnonsuojelulaki tuntee menettelyn suojelun purkamiseksi erityistapauksissa. Silloin alueen suojeluarvojen on täytynyt hävitä tai kohde joudutaan ottamaan yhteiskunnallisesti niin tärkeään käyttöön, että suojelu puretaan.

Meneekö alueesta veroa, jos kiinteistövero metsämaalle toteutuu?

Tähän ei voi varmaa vastausta antaa, koska se perustuu aikanaan poliittisiin päätöksiin. Alue poistuu kuitenkin suojelun myötä metsätalouskäytöstä ja metsälain piiristä.

Pitääkö lumi- tai myrskytuhopuut korjata alueelta "ötökkälain" takia?

Ei. Alue ei ole metsätalousmaata eikä "ötökkälaki" koske sitä. Syntyvä lahopuu parantaa kohteen luonnonsuojelullista arvoa. Jos alueella on yleiseen käyttöön tarkoitettuja reittejä Metsähallitus poistaa tarvittaessa vaaraa aiheuttavat puut.

Miten käy alueelle johtavan metsätien osakkuudelle ja maksuyksiköille?

Asiasta päättää metsätien tiekunta. Osakkaalla on oikeus pyytää yksiköiden muuttamista metsätalousyksiköistä esim. virkistyskäyttöyksiköiksi.

Kauanko päätöksen tekemiseen ja korvauksen maksuun menee aikaa?

Kirjallisen rauhoitussuostumuksen saatuaan ELY-keskus tekee asiasta päätöksen ja hakee päätökselle lainvoimaisuuden hallinto-oikeudesta. Tavallisesti korvaus voidaan maksaa 2-3 kuukauden kuluttua päätöksestä.

Miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin?

                  Yhteydenotto Lapin ELY-keskukseen    käynnistää prosessin.